پژوهش

با عنايت به تأکيدات رياست محترم جامعة المصطفي و معاونت پژوهش آن جامعه به امر پژوهش و توليد دانش ،پاسخ گويي به نياز هاي علمي جامعه و جهان اسلام ، احياي سنت سلف صالح در امر رساله نويسي و تقويت

روحيه پژوهشگري در ميان طلاب و فضلاي حوزه ها و مدارس و همچنين ارزيابي و تصميم گيري درخصوص کليه فعاليت هاي پژوهشي خارج از آن و همچنين امور پژوهشي ملي و بين الملل مربوط مي باشد، آيين نامه

های پژوهش تدوين نموده است.

اهداف اصلي معاونت پژوهشي ملاحظه، بر اساس اين طرح ، طلاب اين دانشگاه در مقاطع مختلف تحصيلي هم زمان با تحصيل،متناسب با سطح علمي خود ، بر اساس برنامه مشخص و انعطاف پذير و با هدايت و حمايت

بخش هاي مختلف نمايندگي جامعة المصطفي(پژوهش،آموزش و...) به انجام پژوهش هاي حرفه اي و يا کارورزي هاي پژوهشي مي پردازند.

اهداف:

اهداف و وظايف معاونت پژوهشي دانشگاه المصطفی را مي توان به شرح ذيل برشمرد

اهداف صفی:

1 - تهيه و تدوين برنامه هاي پژوهشي؛


2 - انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي مدارس؛


3 - شناخت استعداد ها و توانايي هاي پژوهشي طلاب به منظور برنامه ريزي متناسب با آن؛


4 - بهره گيري از فعاليت هاي پژوهشي حين تحصيل طلاب در راستاي رفع نياز ها و ناظر به مسؤليت هاي آينده آنان؛


5 - تقويت روحيه تحقيق و پژوهش؛


6 - زمينه سازي جهت گسترش توليد دانش ديني در حوزه هاي مختلف علوم انساني؛و...


7 - تحقق نظام آموزشي پژوهشگرا؛


8 - مساعدت در پژوهشگرا شدن تبليغ و نشر معارف ديني؛


9 - تربيت پژوهشگران مورد نياز؛


10 - اتخاذ اقدامات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي مدارس.


سياست ها:


1 - توجه به اصول و فنون پژوهش در انجام پژوهش هاي تحصيلي؛


2 - رعايت تناسب تکاليف پژوهشي با سطوح تحصيلي در کميت و کيفيت؛


3 - رعايت ارتباط پژوهش ها با نياز ها؛


4 - ايجاد فضاي مناسب براي تحقق نظام آموزشي پژوهشگرا.

 

اهداف ستادی:


1 - چاپ کتابهاي درسی ،کمک درسی و علمي و پژوهشی نمايندگی جامعة المصطفی؛


2 - چاپ مجلات علمي تخصصی؛


3 - انجام بررسي هاي لازم و ارائه طرح هاي اصلاحي در زمينه فعاليت هاي پژوهشي؛


4 - اداره امور کتابخانه مرکزي و اعمال نظارت بر نحوه اداره ساير کتابخانه هاي مدارس و بانکهاي اطلاعاتي و تأمين خدمات لازم در اين زمينه؛


5 - همکاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي با دانشگاه ها و مؤسسات علمی هندوستان؛


6 - برگزاري سمينارها ، کنفرانس هاي علمي و نشست های علمی؛


7 - اجراي کليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير مؤسسات؛


8 - برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب؛


9 - تهيه برنامه پژوهشي المصطفی و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت براي طرح های پژوهشي ؛


10 - همکاري در اجراي دوره هاي کوتاه مدت پژوهشي با دانشگاها و ساير مؤسسات؛

 

اهداف مرکز پژوهش


1 - رهبري اقدامات جاري گروه ها و اتخاذ تصميم در مورد برنامه آنها


2 – تهيه طرح های پژوهشی گروه ها و اجراي آنها


3 - واحدهاي تابعه معاونت پژوهشي